Ortsteile von Wittichenau - Karte

Kulowska gmejna je 61 km² wulka. Do njeje słuša w zdalenosći hač do 5 km 11 wsow, kiž běchu něhdy samostatne. Nimale wšitke so 1994 Kulowej přizamknychu a běchu tež hižo prjedy z Kulowom wusko zwjazane, wšako słušeja do jedneje wosady a haja samsne nałožki a tradicije. Někotre wsy hižo wot 70tych lět w gmejnskim zwjazku z Kulowom hromadźe dźěłaja. 1992 so z dalšimi wokolnymi wsami zarjadniski zwjazk wutwori. 

Ze zagmejnowanjom su wsy dźěl swojeje samostatnosće zhubili, za to pak swoje mocy ze susodnym městom zjednoćili. A z tym běchu spěšniši hač powšitkowny trend zjednoćenja zarjadnistwow, kiž je pozdźišo přišoł.     

Brěžki

We wsy je 40 ha wulka přemysłowa přestrjeń Kulowa. W hoberskej tworni produkuja tu meble za IKEA.

Dubrjeńk

Wjes leži idylisce na kromje bahna, kotrež je po wsy pomjenowane. W susodnym skałarskim zawodźe hižo dobrych 100 lět šěrawc dobywaja, kotryž so po wšej Němskej jako material za dróhotwar wužiwa.  

Hoźk

W Hózku bydli dźensa wokoło 150 ludźi. We Łužicy je wjes znata dla swojich kóžde lěto so wotměwacych hornčerskich wikow a dokelž tu wulki běh přez zadźěwki organizuja. 

Kulowc

W formje kulowca natwarjena wjes Kulowc mjezuje w sewjeru direktnje na Kulow. Na jeje płoninach bu Kulow něhdy załoženy. 

Koćina

We wsy, kotraž so 1248 prěni króć pisomnje naspomni, so dźensa moderne ratarstwo prezentuje: W „Krabatowym swěće mloka“ móža sej hosćo wobhladać, kak so twarožk, butra a twaroh dźěłaja. 

Mučow

Mučow ma dobrych 400 wobydlerjow a je najwjetša wjes w Kulowskej gmejnje. Wosebitosć tež je, zo leži při Hórnikečanskim jězorje, něhdyšej wuhlowej jamje. 

Nowa Wjes

Nowa Wjes leži w měrnym kućiku zboka wjetšich dróhow. Tohodla sej ludźo tam rady wuleća. Wšako wottud tež do Dubrjenskeho bahna daloko njeje, kiž pod škitom přirody steji. 

Rachlow

Wjes leži při něhdyšej saksko-pruskej mjezy. Tu a tam hišće mězniki steja, kiž wo tym swědča. 

Salow

Salow je wjes, kotruž běchu w dawnych časach Serbja z kónčiny při rěce Solawje załožili. Tež dźensa bydla w Salowje přewažnje Serbja.  

Sulšecy

Wjes, kiž so po woběmaj bokomaj nižiny Halštrowa ćehnje, słuša k najčilišim w Kulowskej gmejnje. Tójšto młodych swójbow je sej tu w zašłych lětach swój domčk natwariło. A tež tohodla je we wsy hišće pěstowarnja.

Spale

Spale su ródna wjes kuzłarja Pumpota. Tuta wjes je – na rozdźěl k druhim wsam w Kulowskej gmejnje – přewažnje ewangelska, wšako bě přez lětstotki k Wojerecam słušała.