Ortsteile von Wittichenau - Karte

Kulowska gmejna je 61 km² wulka. Do njeje słuša w zdalenosći hač do 5 km 11 wsow, kiž běchu něhdy samostatne. Nimale wšitke so 1994 Kulowej přizamknychu a běchu tež hižo prjedy z Kulowom wusko zwjazane, wšako słušeja do jedneje wosady a haja samsne nałožki a tradicije. Někotre wsy hižo wot 70tych lět w gmejnskim zwjazku z Kulowom hromadźe dźěłaja. 1992 so z dalšimi wokolnymi wsami zarjadniski zwjazk wutwori. 

Ze zagmejnowanjom su wsy dźěl swojeje samostatnosće zhubili, za to pak swoje mocy ze susodnym městom zjednoćili. A z tym běchu spěšniši hač powšitkowny trend zjednoćenja zarjadnistwow, kiž je pozdźišo přišoł.     

Brěžki

We wsy je 40 ha wulka přemysłowa přestrjeń Kulowa. W hoberskej tworni produkuja tu meble za IKEA.

dale čitać

Dubrjeńk

Wjes leži idylisce na kromje bahna, kotrež je po wsy pomjenowane. W susodnym skałarskim zawodźe hižo dobrych 100 lět šěrawc dobywaja, kotryž so po wšej Němskej jako material za dróhotwar wužiwa.  

dale čitać

Hoźk

W Hózku bydli dźensa wokoło 150 ludźi. We Łužicy je wjes znata dla swojich kóžde lěto so wotměwacych hornčerskich wikow a dokelž tu wulki běh přez zadźěwki organizuja. 

dale čitać

Kulowc

W formje kulowca natwarjena wjes Kulowc mjezuje w sewjeru direktnje na Kulow. Na jeje płoninach bu Kulow něhdy załoženy. 

dale čitać

Koćina

We wsy, kotraž so 1248 prěni króć pisomnje naspomni, so dźensa moderne ratarstwo prezentuje: W „Krabatowym swěće mloka“ móža sej hosćo wobhladać, kak so twarožk, butra a twaroh dźěłaja. 

dale čitać

Mučow

Mučow ma dobrych 400 wobydlerjow a je najwjetša wjes w Kulowskej gmejnje. Wosebitosć tež je, zo leži při Hórnikečanskim jězorje, něhdyšej wuhlowej jamje. 

dale čitać

Nowa Wjes

Nowa Wjes leži w měrnym kućiku zboka wjetšich dróhow. Tohodla sej ludźo tam rady wuleća. Wšako wottud tež do Dubrjenskeho bahna daloko njeje, kiž pod škitom přirody steji. 

dale čitać

Rachlow

Wjes leži při něhdyšej saksko-pruskej mjezy. Tu a tam hišće mězniki steja, kiž wo tym swědča. 

dale čitać

Salow

Salow je wjes, kotruž běchu w dawnych časach Serbja z kónčiny při rěce Solawje załožili. Tež dźensa bydla w Salowje přewažnje Serbja.  

dale čitać

Sulšecy

Wjes, kiž so po woběmaj bokomaj nižiny Halštrowa ćehnje, słuša k najčilišim w Kulowskej gmejnje. Tójšto młodych swójbow je sej tu w zašłych lětach swój domčk natwariło. A tež tohodla je we wsy hišće pěstowarnja.

dale čitać

Spale

Spale su ródna wjes kuzłarja Pumpota. Tuta wjes je – na rozdźěl k druhim wsam w Kulowskej gmejnje – přewažnje ewangelska, wšako bě přez lětstotki k Wojerecam słušała.

dale čitać