Města a gmejny móža dobrowólne nadawki we wustawkach a předpisach rjadować, jeli w zakonjach na zwjazkowej a krajnej runinje žane rjadowanja k tomu njejsu. Wšitke wustawki, kiž na teritoriju wěsteje gmejny płaća, rěkaja lokalne prawo. 

Hłowne wustawki na přikład rjaduja dźěło rady města a jeje gremijow. Dalši wažny zakład za zarjadniske dźěło su etatowe wustawki. W nich mjez druhim steji, z kotrymi dochodami komuna za wěste lěto liči a za čo chce swoje pjenjezy wudać. 

Tule móžeće sej tekst wustawkow a postajenjow města Kulowa downloadować. Změny stajnje do tekstow zapřijamy. Přiwšěm za aktualnosć prawniskich předpisow njerukujemy. Prawnisce zwjazowace su ćišćane a hamtsce wozjewjene wersije, kiž móžeće sej w zamołwitych zarjadach wobhladać. 

KONTAKT

Měšćanske zarjadnistwo Kulow
Torhošćo 1
02997 Kulow
telefon: 035725/ 755-0
telefaks: 035725/ 70256

Hinweis: Die geltenden Unterlagen zur kommunalen Bauleitplanung (Bebauungspläne, Flächennutzungsplanung, Städtebauliche Satzungen) sind hier nicht aufgeführt. Sie sollen künftig in der Rubrik “Leben” ergänzt werden.

wotewrjene

póndźelu 8 – 12 a 13 – 16
wutoru 8 – 12 a 13 – 16
srjedu 8 – 12 a 13 – 16
štwórtk 8 – 12 a 13 – 18
pjatk 8 – 12