Bürgermeister Wittichenau - Markus Posch

Bürgermeister – Markus Posch

Lube wobydlerki a lubi wobydlerjo,
česćeni hosćo a wopytowarjo,

jako měšćanosta dwurěčneho města Kulowa we wutrobje Łužicy Was wutrobnje na našej domjacej stronje witam.

Město Kulow ze swojimi ca. 6.000 wobydlerjemi – z nich je něhdźe 30 % Serbow, kiž tutu rěč wobknježa a pěstuja – wobsteji z Kulowa samoho a 11 wjesnych dźělow, z kotrychž ma kóždy swój wosebity šarm a powabk.

Naša gmejna leži mjez Łužiskej jězorinu a krajinu Hornjołužiskeje hole a hatow a mjezuje na Dubrjenske bahno. Tuž so za hosći kóždy čas zadani, našu gmejnu wopytać a so tu rozhladować a wočerstwić – hač pěši, na kole abo tež na konjacym zapřahu. Dźakowano bohatemu kulturnemu herbstwu serbskich a němskich tradicijow a z nabožinu zwjazanym wosebitosćam móžeće tu starodawne swjedźenje a nałožki wobdźiwać a žiwu dwurěčnosć dožiwjeć. A to nic jenož jutry z křižerjemi, na karnewalu abo na jednym z mnohich wjesnych swjedźenjow.

Mnohostronske a angažowane gmejnske a towarstwowe žiwjenje a naše wjeselo na swjećenju skićeja tež hosćom móžnosć, ludźi w našej kónčinje zeznać a so z nimi stowaršić.

Dajće sej tuž hospodliwosć wobydlerjow Kulowa a wokolnych wsow, wšě zajimawostki, kiž swědča wo wjace hač 750-lětnych stawiznach našeho města, kaž tež wšelakorosć našeho regiona lubić!

Wjeselu so na Waš wopyt pola nas!
Waš měšćanosta Markus Posch 

KONTAKT

dalše informacije a móžnosće kontakta k našemu měšćanosće namakaće tule:
Markus Posch