Bjez fungowaceho drobneho wikowanja, bjez hosćencow, posłužbarjow a rjemjeslniskich zawodow sej žiwjenje w našim měsće, kiž ma dosć wjesny raz, njemóžeš předstajić. Sylne předewzaća su nam zakład za solidne wuwiće města a regiona. Garantuja dosć dźěłowych městnow kaž tež tworjenje hódnotow w regionalnych rjećazach a socialny angažement. A tuž je jasne, zo je spěchowanje hospodarstwa naležnosć šefa. Měšćanosta Markus Posch je přeco k rozmołwje zwólniwy.  

Spěchowanje hospodarstwa je za nas wjace hač jenož pytanje za inwestorami. Jako město mjenujcy tež tudyše předewzaća, posłužbarjow a přemysłownikow podpěrujemy a spěchujemy w tym, zo kontakty sposrědkujemy, při pytanju spěchowanskich programow pomhamy, zo wupokazujemy přemysłowe přestrjenje a stejnišća za přemysło a hišće wjele wjac. Prócujemy so, zo za kóžde prašenje indiwiduelne rozrisanje namakamy, z kotrymž je pytacy spokojom a kiž zdobom wuwiću města a regiona słuži. 

Wožiwjenje centruma města słuša k centralnym nadawkam w našim času. Přiběrace nakupowanje w interneće tež naše wobchody potrjechja, a tak pytaja drobnowikowarjo, posłužbarjo, zarjadnistwo a entuziasća za nowymi pućemi, zo bychmy srjedźišćo města wožiwjeli a přez wšelake eventy wjace wopytowarjow nawabili.

Wulkotne přikłady za to su nócne nakupowanje, akciji „Nakupuj doma“ a “Witamy nowonarodźenych”, kiž je naš zwjazk přemysłownikow njedawno zawjedł.

Daheim kauf ich ein | Händler in Wittichenau

1349 běštaj němski kejžor Korla IV. a braniborski markhrabja Ludwig Bayerski surowu wójnu wo Łužicu wjedłoj. W tutych bojach bu Kulow dospołnje zničeny.

W Budyskim měrje so Ludwig swojich narokow na Łužicu wzda. Zo by zničenemu Kulowej pomhał z procha stawać, dowoli kejžor Korla na próstwu abatisy Otilije z Marijineje hwězdy, zo smědźa so w Kulowje kóždu póndźelu wiki wotměwać.  

We wopismje kejžora, kotrež bu w hrodźe w Gródku wustajene, bě postajene, „zo so druhi dźeń tydźenja wiki w Budyšinje, Zhorjelcu, Lubanju, Lubiju a Kamjencu wotměwać njesmědźa …“ Tute postajenje měješe tomu zadźěłać, zo ma Kulow přewulku konkurencu. Hišće w času do II. swětoweje wójny bě Kulow daloko a šěroko w Hornjej Łužicy znaty jako město skótnych wikow.   

Stawaše so, zo poskićachu tam 140 koni, 400 kruwow a 270 swini na jednym dnju. Tež w pódlanskich hasach wikowarjo ze swojim skotom stejachu. Wo tym swědča dźensa hišće železne wobruče na někotrych domach, za kotrež běchu tehdom skoćata přiwjazali. 1932 na přikład wotměchu so slědowace wiki z čaporom, konjemi, howjadami a swinjemi: 21.03. jutrowne wiki, 17.05. swjatkowne wiki, 1.08. žnjencowske wiki, 10.10. kermušne wiki, 12.12. hodowne wiki kaž tež wšelake wiki w druhich měsacach (wiki za konje, howjada a swinje).

žórło: wurězk z „Wittichenauer Wochenblatt“, junij 1990

KONTAKT

měšćanosta
Markus Posch

Torhošćo 1
02997 Kulow
telefon: 035725/ 75510