1349 běštaj němski kejžor Korla IV. a braniborski markhrabja Ludwig Bayerski surowu wójnu wo Łužicu wjedłoj. W tutych bojach bu Kulow dospołnje zničeny.

W Budyskim měrje so Ludwig swojich narokow na Łužicu wzda. Zo by zničenemu Kulowej pomhał z procha stawać, dowoli kejžor Korla na próstwu abatisy Otilije z Marijineje hwězdy, zo smědźa so w Kulowje kóždu póndźelu wiki wotměwać.  

We wopismje kejžora, kotrež bu na hrodźe w Gródku wustajene, so postaji, „zo so druhi dźeń tydźenja wiki w Budyšinje, Zhorjelcu, Lubanju, Lubiju a Kamjencu wotměwać njesmědźa …“ Tute postajenje měješe tomu zadźěwać, zo ma Kulow přewulku konkurencu. Hišće w času do II. swětoweje wójny bě Kulow daloko a šěroko w Hornjej Łužicy jako město skótnych wikow znaty.    

Stawaše so, zo bě tam 140 koni, 400 kruwow a 270 swini na jednym dnju na předań. Tež w pódlanskich haskach wikowarjo ze swojim skotom stejachu. Wo tym swědča dźensa hišće železne wobručki na někotrych domach, za kotrež běchu tehdom skoćata přiwjazowali. 1932 na přikład wotměchu so slědowace wiki z čaporom, konjemi, howjadami a swinjemi: 21.03. jutrowne wiki, 17.05. swjatkowne wiki, 1.08. wiki za čas žnjow, 10.10. kermušne wiki, 12.12. hodowne wiki kaž tež wšelake wiki w druhich měsacach (wiki koni, howjadow a swini).

žórło: wurězk z „Wittichenauer Wochenblatt“, junij 1990

NAŠE WIKI | PŘEHLAD

Jara woblubowane su dźensa tydźenske wiki na torhošću w Kulowje kaž tež  wulke burske wiki prěni kónc tydźenja meje, hornčerske wiki swójby Gleinig/Schmidt w Hózku a kermušne wiki w zwisku z domchowanku kermušnu sobotu w „Krabatowym swěće mloka“ w Koćinje. Wosebitu atmosferu wuprudźeja Kulowske adwentne wiki  2. njedźelu adwenta na Kulowskim torhošću, kotrež na přijomne a wosebite wašnje na hody přihotuja.