EMK serwisowy běrow Mrosk serwis za zarjadowanja

Na slědach Krabata

Dobry kuzłar Krabat słuša do najznaćišich bajowych postawow Łužicy. Ludźo w kónčinje mjez Wojerecami, Kamjencom a Budyšinom hižo lětstotki dołho stawiznički wo nim lubuja. Tohodla mjenuja kónčinu dźensa „Krabatowy region“. 

Pósłanc z Krabatom zwjazanych powědkow Wolfgang Kraus přeprošuje Was na kołojězbu po Krabatowym regionje abo na jeho statok we Wulkich Ždźarach. Tež žiwjenje historiskeje wosoby, kotraž za tutej potajnej bajowej postawu tči, wón Wam předstaji. A Kulow při tym njeje njewažny. Dajće so wobkuzłać!

KONTAKT

EMK serwisowy běrow Eva Mrosk
Při jězoru/Seeweg 9a
02999 Wulke Ždźary
telefon: 035726 55401
e-Mail: info@meister-krabat.de

Center genealogije Schröter

Małe skutki – wulke wuskutki
Ziwjenje Janka Šajatowića, Krabat mjenowaneho

Powěsć wo Krabaće so na historiske podawki złožuje. A Krabat jako bajowa postawa samo z wosobu zwisuje, kotraž je woprawdźe žiwa była. Chorwatski połkownik Janko Šajatowić je ludźi k tutej powěsći inspirěrował. To je genealoga Hans-Jürgen Schröter z Kulowa wuslědźił. Wón so hižo wjele lět ze žiwjenjom Šajatowića zaběra a je přewšo zajimawe wěcy wuslědźił.

Čehodla su Šajatowića w Kulowskej cyrkwi pochowali a kajke dobroty bě wón za region zeskutkownił, Wam slědźer wo Krabaće na swojim wodźenju po Kulowje přeradźi.

Tule su poskitki, kiž móžeće knihować:

KONTAKT

Center genealogije Hans-Jürgen Schröter
Při dwórnišću 6
02997 Kulow
telefon: 035725 72540
mobil: 0151 11694448

Kulowska měšćanska piwarnja


wodźenje po piwarni

Wot lěta 1356 smě so w Kulowje piwo warić. Tehdom běchu priwatnicy na wšelakich městnach w měsće piwo, běły palenc a druhe alkoholiske napoje produkowali. Tradiciju piwowara swójba Glaab hižo dobrych 75 lět pokročuje – nětko w třećej generaciji. 

W piwarni na Haškowej dróze hišće dźensa po starych receptach piwo warja, tola z pomocu najmodernišeje techniki. Tójšto drobneho dźěła je trěbne, doniž sej ludźo „K strowosći!“ připić njemóža. Hdyž so po našej měšćanskej piwarni wodźić daće, zhoniće tójšto wo wuměłstwje piwowara a tež, přez čo Kulowske piwo swój słód dóstawa a kotre trendy su za piwarnju wažne. A na kóncu móžeće wšelake družiny Kulowskeho piwa woptać.  

KONTAKT

Měšćanska piwarnja Kulow
Eduard Glaab GmbH

Haškowa 33
02997 Kulow
telefon: 035725 7510
e-Mail: info@wittichenauer.de

KRABATOWY SWĚT MLOKA – manufaktura słódnych dobrotow

Moderny ratarski statok dźěła na bazy plahowanja gentechnisce njezměnjeneje picy za dejny skót, wotćehnjenja ćelatow, předźěłanja mloka hač k dobywanju energije w biopłunowej připrawje a dźiwa při tym na transparencu a dołhodobnu pozitiwnu skutkownosć tutych procesow. W twarožkarni na statoku nastawaja z lubosću a we wustojnym rjemjesle zhotowjene „najlěpše róžki Łužicy“: wšelaki z ruku dźěłany a přirodny twarožk a druhe słódne a hódnotne mlóčne produkty. 

tura 1 | widźeć a dožiwić „kruwa – twarožk – kilowatt“

Při wobchodźenju statoka móžeće dźěło w modernym ratarskim zawodźe zeznać. Pohladajće do chlěwow, wobhladajće sej prezentacisku twarožkarnju a zhońće, kak so w biopłunowej připrawje milina produkuje. Cyle zbliska dožiwiće, kak hospodarski kołoběh wotběži a směće čerstwe mloko a z ruku dźěłany twarožk woptać. 

  • wodźenje, woptawanje, nakup 
  • traje 1,5 – 2 h
  • min. 15 wosobow

tura 2 | za wotkrywarjow „Na statoku a w hródźi“

Swój dźeń tule zahajiće ze strowej snědanju. Při wobchodźenju statoka zhoniće zajimawostki wo žiwjenju a dźěle na tutym dworje. Wulcy a mali wopytowarjo móža při picowanju ćelatow pomhać, sej prezentacisku twarožkarnju wobhladać, čerstwe mloko a z ruku dźěłany twarožk woptać. Na kóncu syda słódny wobjed. 

  • wodźenje, woptawanje, nakup 
  • traje ca. 3 h
  • za swójby a małe skupiny
  • wutoru a w prózdninach tež pjatk

Prošu wobkedźbujće: Za wodźenje so prošu přizjewće! Wučińće sej indiwiduelny termin.

KONTAKT

Krabatowy swět mloka
Koćina 2
02997 Kulow
telefon: 035725 929012
e-mail: info@krabat-milchwelt.de

NABU-skupina Kulow


wodźenje po přirodźe „Dubrjenske bahno“

Škitana přiroda „Dubrjenske bahno“ je jeničke zachowane niske bahno we Łužicy. Wulke bahnojte přestrjenje, haty a łučina při ČornymHalštrowje skićeja rědkim a wohroženym družinam zwěrjatow a rostlin žiwjenski rum. K tomu słušeja na přikład mórski worjoł abo čerwjena kunkawa. Na bahnojtych łukach rostu rědke rostliny kaž wołmica a kózlik. W bahnojtej holi móžeš mjasožracu rosowku wobdźiwać. 

terminy:
26.07.2020
09.08.2020

KONTAKT

NABU-skupina Kulow
Hagen Rothmann
mobil: 0177 7620823