KOMUNALNE ZAWODY

WOBDŹĚLENJE

ZAMĚROWE ZWJAZKI

INFORMACIJE

Město Kulow njespjelnja swoje nadawki a winowatosće jenož z pomocu swojich zarjadow, ale tež z podpěru předewzaćow, na kotrychž je indirektnje abo direktnje wobdźělene.

Zakład za rozsud, předewzaće załožić abo so na předewzaću wobdźělić, tworja dawkowe, organizatoriske, druhdy tež politiske rozmyslowanja. Na kóždy pad dyrbi hospodarske jednanje zjawny zaměr spjelnić. 

Tak ma město Kulow swójski zawod a komunalne předewzaće a je na dwěmaj energiju dodawacymaj zawodomaj wobdźělene. Nimo toho je město z čłonom w zaměrowym zwjazku. Z kotrym podźělom je w jednotliwym padźe na zawodach wobdźělene, pokazuje přehlad na tutej stronje. Z njeho wuchadźa, kotre komunalne nadawki w zajimje wobydlerjow druzy přewozmu.  

Kóžde lěto 31. decembra  předleži rozprawa wo wobdźělenju města na wšelakich zawodach. Informuje wo najwažnišich wuslědkach a wo wuwiću tutych zawodow.