Ausschnitt Karte der Oberlausitz, Kupferstich von Adam Friedrich Zürner, 1759

Karta markhrabinstwa Hornja Łužica, kopororytwa Adama Friedricha Zürnera, 1759. žórło:
SLUB Dresden/Deutsche Fotothek (CC-BY-SA 4.0)
16./17. Jh. Knjejstwu klóštra Marijina hwězda poradźi so rekatolizowanje Kulowskeho wobydlerstwa, kotrež je po reformaciji ewangelskej konfesiji přistupiło. 
1540 Kulowscy křižerjo prěni raz do Ralbic jěchaja. Hač do 1539 jěchachu do Wojerec. Dokelž buchu Wojerecy po reformaciji ewangelske, njesechu křižerjo jutrowne poselstwo z tutoho časa sem do Ralbic, kiž su katolske wostali. 
1603 W Kulowje zachadźa mór. Mórowy stołp w lěsnej kupjeli na to dopomina.
1620 Ewangelscy wojacy wobstupja Křižnu cyrkej.
1623 Kejžor Ferdinand II. spožči priwileg zběranja wotedawka za wužiwanje mostow a dróhow.
1630 Piwarnja na torhošću so prěni raz naspomnja. 
1636 Łužičenjo přińdu pod sakske knjejstwo.
1639 Husteje kurjawy dla šwedske wójska Kulow blisko Brěžkow misnu.
1668 Kanonikus Serbin jědźe do Wiena a wobstara škitny list kejžora Leopolda I., datowany dnja 16. januara 1669, kiž škita prawa katolskich wobydlerjow města Kulowa před protestantam přichilenym wukazom kurwjercha Jurja II. Sakskeho. 
1672 Bratrstwo swjateho róžowca so załoži.
1700 15. apryla so kapłan Pětr Dubjenka z 15 serbskimi putnikami do Roma poda, hdźež jeho bamž Inocenc XII. přija. Dnja 22. awgusta so z relikwijemi romskeho martrarja Bonifacija nawróći.  
1704 Chorwatski połkownik Janko Šajatowić, po kotrymž nasta Krabat z powěsće, zemrě 80lětny. Jeho pochowaja we wosadnej cyrkwi.
1723 Praski rězbar Maćij Wjacław Jakula, kotryž bě so w Kulowje narodźił, stwori barokny wołtar we wosadnej cyrkwi. 
1732 Na torhošću postaja póstowy stołp. 
1749 Dnja 10. februara wudźěli kral Bjedrich Awgust pólski rozšěrjene prawo, troje wiki wob lěto přewjesć kaž tež prawo, sej za kóžde cuze skoćo abo nakładny wóz cło a popłatk za wužiwanje mosta žadać. Kejžor Leopold wobkrući w 66. lěće swojeho knjejstwa prawo zběranja popłatka za wužiwanje mostow a dróhow.
1763 Měšćanska šula so sypnje.
1780 Wulki woheń wudyri – 237 domskich, radnica, farska šula, kapłanstwo, měšćanski młyn a Křižna cyrkej so wotpala.
1781 znowanatwar Křižneje cyrkwje a twar Jakubecoweho wustawa za chudych, kiž so wot 1788 jako šula wužiwaše
1788 Šulska załožba Jurja Leopolda Jakubeca so wotewrje. W domje na Budyskej dróze stej z toho časa šula a wučerski wustaw zaměstnjenej. 
1799 Wulki woheń zniči 294 domskich w měsće.