wróćo na přehlad

1813 Ruscy Kozakojo, kotřiž Napoleonowe jednotki přesćěhaja, 15./16. apryla do Kulowa zaćahnu. Wot 12. meje ma 14.000 ruskich wojakow pod generalom Lanskim swoje lěhwo južnje Kulowa. Do bitwy pola Budyšina přećiwo Napoleonowemu wójsku tu Kozakojo štyri dny wotpočuja.  
1815 Po Wienskim kongresu so Kulow Pruskej přirjaduje; wot 1635 sem bě do Sakskeje słušał.
1823 Posledni wulki woheń w měsće zachadźa. Hač na Budyske předměsto so nimale cyłe město wotpali, tež stara radnica na torhošću. Po wohenju měšćanske wrota zwotnosychu. 
1824 Klóšter Marijina hwězda dyrbi patrimonialne sudnistwo za Kulow a wokolne wsy pruskemu statej wotstupić. 
1826 Roły za wodowód wot Dubrjenskeho puća hač na tohošćo so składu.
1828 Šulska winowatosć so zawjedźe.
1832 Měšćansku šulu, kiž bě so 1823 wotpaliła, zaso natwarja.
1834 1808 so Pruski porjad za města zawjedźe. Nětko gmejnu 15 měšćanskich radźićelow, měšćanosta a třo resp. štyrjo radni mužojo reprezentuja. 
1838 W měšćanskim lěsu započina so dobywanje pocha. 
1840 Za 5.000 tolerjow plestruja dźěl torhošća a najwažniše puće a haski. 
1845 Kralowske měšćanske a krajne sudnistwo so rozpušći. 
1850 zarjadowanje póstoweje słužby za rozwožowanje posyłkow mjez Kulowom a Wojerecami
1852 załoženje piwarnje Franza Hocke
1853 Pola Noweje Wsy započina so wudobywanje pocha. 
1854 Lěkarnja so wotewrje.
1869 Petrolejowe latarnje jako wobswětlenje dróhow so instaluja.
um 1870 Město drjewa a pocha wužiwa so přiběrajcy brunica ze Skaskowa a Ćisowa jako material za tepjenje. 
1871 prěnje chowanja na pohrjebnišću před Kamjenskimi wrotami
1874 Wokrjes Wojerecy rozdźěla do 17 hamtskich wobwodow. Do Kulowskeho wobwoda słušeja město Kulow, Němcy, Dubrjeńk, Sulšecy, Salow, Koćina, Rachlow, Hózk, Brěžki, Kulowc, Nowa Wjes, Lubhozdź a Ćisow. 
1876 Telegrafowanska stacija so zarjaduje. 
1878
Karl Neitsch wuda dnja 23. měrca prěnje čisło tydźenika „Wittichenauer Wochenblatt“.
1881 Towarstwo Kolpingow so załoži.
1884

Prěnje jednanja wo twar železniskeje čary Rakecy-Kulow-Wojerecy so wotměwaja.

Měšćansku piwarnju na torhošću zwottorhaja. 

1887 twar šoseje Wojerecy-Kulow
1895 poswjećenje chorownje a syrotownje 
1896 twar šoseje Kulow-Wóslink
1898

Serbske spěwarske towarstwo „Bratrowstwo“ a 

dobrowólna wohnjowa wobora so załožitej. 

wróćo do noweje doby
dale na 20. lětstotk


Rückblende: