wróćo na přehlad

1903 přizamknjenje zjawnej telefoniskej syći
1908 Wobchad na železniskej čarje Wojerecy-Kulow-Rakecy so zahaji.
Nowa póšta na Kamjenskej dróze so wotewrje.
Póstowa słužba za rozwožowanje posyłkow so skónči.
1909 twar ewangelskeje cyrkwje
1914 Brunicowa jama Werminghoff  so wotkryje, za to wjes Bukojnu wotbagruja.
W I. swětowej wójnje 1914-1919 padnje 95 Kulowčanow a 42 wobydlerjow z wokolnych gmejnow.
1917 Město přizamknu sylnemu milinowodej twornje Niederlausitzer Kraftwerke AG. Tak móže so milinowa syć za cyłe město zarjadować.
1918 wutworjenje Rady dźěłaćerjow a wojakow jako organ samozarjadnistwa 
1933 Nacionalsocialisća poslednjeho swobodnje woleneho měšćanostu wotsadźa.
1933/34 – twar lěsneje kupjele
– zarjadowanje lěhwow dźěłoweje słužby na Šibjeńcy, w Koćinje a Spalach
– wobnowjenje farskeje cyrkwje 
1937 – twar lěhwa za dźěło w Hózku a Spalach
– dźěłowa słužba postara so wo wutwar Wudry, regulowanje Halštrowa
– twar sydlišća w Kulowje 
1938 Židowskich wobydlerjow Kulowa namócnje wotsunu.
1945

Kulow přepodadźa bjez boja sowjetskemu wójsku.   

Přez rólnu reformu rozdźělichu 177 ha pódy (něhdy wobsydstwo firmy Anhaltische Kohlewerke).

1948 Sportowe zjednoćenstwo Kulow a Burske wikowanske drustwo so załožitej. 
1950 zagmejnowanje Noweje Wsy
1951 twar syće za pitnu wodu
1952 Kraje so do wobwodow přetworja; Kulow přirjaduja Choćebuzej. 
1953 Prodrustwo „Doprědka“ so załoži.
1955 Twar kanalizacije so zahaji.
1956 zagmejnowanje Brěžkow
1964
Festiwal serbskeho ludoweho wuměłstwa ze 750 lajskimi wuměłcami so wotměje.
1966 Ewangelscy křesćenjo Kulowa wutworja swoju wosadu. 
1968 kónc wosoboweho wobchada z ćahom
1972 wutworjenje Kulowskeho gmejnskeho zwjazka ze wsami Dubrjeńk, Němcy, Hózk, Kulowc, Koćina a Sulšecy
1973 – kompleks swójskich domow na Hórnikowym puću nastanje
– wobchad na železniskej čarje so skónči 
1974 – Jako bu we Wojerecach nowa chorownja natwarjena, dyrbješe so chorownja w Kulowje začinić. W jeje twarjenju je starownja a hladarnja zaměstnjena. 

  • Wobjězdka w Brěžkach so dotwari. 
1975 Nowa šula so poswjeći. Z nowym domom při ludowej šuli so wuměnjenja za fachowu wučbu polěpša. Dźensa je w tutym twarjenju wyša šula. 
1976 Baraku něhdyšeje šule na Bebelowej dróze přetwarja na žłobik. 
1981 – Serbski dźenik „Nowa Doba“ přewjedźe třidnjowski nowinski swjedźeń ze 10.000 wopytowarjemi.
– W Kulowcu dotwarja wjacezaměrowe twarjenje.
1986 Swjedźeń składnostnje 700 lět prěnjeho pisomneho naspomnjenja města: 10.000 wopytowarjow so na swjedźenskim ćahu resp. na ICC-wubědźowanju z łožemi wobdźěli.
1989 Demonstranća nuzuja SED-měšćanostu wotstupić.
1990 – prěnje swobodne wólby po 1933
– Christian Schenker wožiwi tydźenik „Wittichenauer Wochenblatt“. Nowina 54 lět dołho njebě wuchadźała.
– 450 lět křižerske procesiony mjez Kulowom a Ralbicami
– Petera Schowtku wuzwola w prěnich swobodnych wólbach za měšćanostu.
– Bad Honnef stanje so z partnerskim městom Kulowa.
1991 – 500 lět bratrstwo swj. Bosćana jako wobrónjene zjednoćenstwo třělcow
– Zwjazkowy minister Töpfer poswjeći wopłóčkarnju.
– Twar mebloweje fabriki MAJA w Brěžkach. Zawod je dźensa najwjetši dźěłodawar w měsće.
1992 wutworjenje zarjadniskeho zwjazka z Němcami, Dubrjeńkom, Hózkom/Rachlowom, Koćinu/Salowom, Sulšecami/Lubhozdźom a Spalemi
1993 – wotkryće rymowaneho puća z 13. lětstotka (to je z kijemi wukładźena šćežka, kotraž něhdy přez bahno wjedźeše) pod Budyskej dróhu
– podpisanje partnerskeho zrěčenja z čěskim městom Tanvaldom
– prěni zaryw za nowotwarsku štwórć při Starym dwórnišću
1994 – Dubrjeńk, Hózk/Rachlow, Mučow, Koćina, Salow a Sulšecy so do Kulowa zagmejnuja
– znowazałoženje „Bratrowstwa“
– Herta Nikovich, rodźena Bartec z Kulowa, zemrě w Denveru (USA) a přewostaji swojemu ródnemu městu 102.000 dolarow za socialne zaměry.
– znowazałoženje sportoweho towarstwa „Deutsche Jugendkraft“ (DJK) Kulow
1995 – Spale so stanu wjesny dźěl Kulowa.
– 100 lět Dom swj. Wójćecha    
1996 Wulka sportowa hala při Nowowješćanskim puću so poswjeći.   
1997

– Japoštołski nuncius dr. Giovanni Lajolo přijědźe jutry do Kulowa.

– 325 lět bratrstwo swjateho róžowca  

1998 – 100 lět „Bratrowstwo“
– 100 lět dobrowólna wohnjowa wobora
– znowazałoženje ćěłozwučowanskeho a sportoweho towarstwa
– Kulow so z web-stronu w interneće prezentuje.
– prěni raz póstniski ćah na žónskich póstnicach
– Młodźina zarjaduje silwester filmowy festiwal a pokaza krótkofilmy, kiž su młodostni sami produkowali. Wječork je tak wuspěšny, zo so z nim rjad „Silvestinale“ zrodźi. 
1999 wotkryće noweje bydlenskeje štwórće „Při třělnišću“ 
1999/2000 twar Kulowskeje wobjězdki jako dźěl S 95 
wróćo na 19. lětstotk
wróćo na 21. lětstotk


Rückblende: