Ehrenbürger Günter Särchen

čestny wobydler Günter Särchen

Särchen běše katolski socialny pedagog, publicist a pućrubar němsko-pólskeho wujednanja. Za jeho zasłužby spožči so Kulowčanej 1993 Zwjazkowy zasłužbny křiž. 

Kultura němsko-serbskeje Hornjeje Łužicy na Güntera Särchena, kotryž so 14. decembra 1927 w Kulowje narodźi, hižo w jeho dźěćatstwje skutkowaše. 

W poslednimaj měsacomaj wójny jeho do wójska zwołachu. Bu zajaty a ćežko chory přežiwi lěhwo za wójnskich jatych w Bad Kreuznachu. Po wójnje so Günter Särchen hnydom w dźěle katolskeje młodźiny angažowaše. Tež w Swobodnej němskej młodźinje (SNM) najprjedy wulke šansy za to widźeše, lěpšu Němsku natwarić. Hižo spočatk 1947 pak jednostronski stalinistiski charakter tuteje organizacije spózna; sowjetscy polit-oficěrojo počachu jeho přesłyšować. 

1952 Särchen swój studij jako diplomowy socialny pedagog w Zapadnym Berlinje wotzamkny. Pozdźišo natwari w Magdeburgu swójske medijowe zarjadnišćo za wšitke wobwody katolskeje jurisdikcije w NDR, kotrež hač do swojeje inwalidizacije w lěće 1984 nawjedowaše. Wot 1950 wozjewjowaše jako swobodny sobudźěłaćer Nakładnistwa swj. Bena wšelake spisy a bě sobuwudawaćel prěnjeho katolskeho časopisa za młodźinu, kotryž pak bu 1953 zakazany.

1985 ležeše po dlěšimaj přebytkomaj w stasi-jastwje wjacore njedźele w chorowni na intensiwnej staciji. 1987 wón dušepastyrske dźěło w Magdeburgu skónči, nic jenož strowoty dla, ale tež dla njepřezjednosće ze swojim nowym šefom, kotryž Särchenowy angažement za Pólsku wjace njepodpěrowaše. Jako jedyn ze załožićelow „Kreisauskeje załožby“ pak so Särchen dale za zrozumjenje mjez ludami zasadźowaše.  

Günter Särchen haješe přeco wuski zwisk ze swojim ródnym městom. Słušeše k załožićelam zapisaneho towarstwa „Heimat- und Kulturring Wittichenau-Kulow“, kiž so dźensa hišće za wobłuki kultura, kubłanje a sport angažuje.   

W poslednich lětach swojeho žiwjenja so Günter Särchen dale a bóle wróćo ćehnješe a lědma hišće wo Pólskej přednošowaše. Günter Särchen zemrě dnja 19. julija 2004 w swojim ródnym měsće Kulowje. 

Günter Särchen bu 1998 za swoje njesprócniwe skutkowanje za wujednanje mjez Němcami a Polakami z čestnym měšćanstwom Kulowa wuznamjenjeny.