Ehrenbürger Werner Osterbrink

čestny wobydler Werner Osterbrink

Wernera Osterbrinka móžemy wótca wuspěšneho partnerstwa mjez městomaj Bad Honnefom a Kulowom mjenować. Na čole delegacije Bad Honnefskeje radnicy wopyta naše město 26. januara 1990 prěni króć. To bě spočatk dołholětneho přećelstwa. 

Werner Osterbrink, rodźeny dnja 30. apryla 1935, so w radźe města Bad Honnefa z přeswědčiwym angažementom za partnerstwo z Kulowom zasadźowaše. Hižo 1990 organizowaše kursy wo komunalnej politice mjez druhim w Bad Honnefje, na kotrychž so tež zastupjerjo Kulowa wobdźělachu. Tute kubłanja njeběchu za Kulowskich komunalnych politikarjow jenož najlěpši přihot na prěnje swobodne komunalne wólby w hišće eksistowacej NDR, ale sposrědkowachu jim tež zakładnu wědu za jich angažement za natwar demokratije. Tuta podpěra bě za wuwiće Kulowa njesměrnje wjele hódna. 

A Werner Osterbrink to tež běše, kiž je hižo w aprylu 1990 ideju wuwił, w Kulowje komunalne předewzaće za zastaranje ze zemskim płunom załožić. A to bu wulki wuspěch.

Wot 1993 do 2011 wožiwješe wón jako předsyda Bad Honnefskeho komiteja za partnerstwa poćahi mjez městomaj w Porynskej a we Łužicy. Mnohe zhromadne zarjadowanja w Kulowje a Bad Honnefje wo tym swědča. Z podpěru Wernera Osterbrinka sposrědkowa so wjace hač 100 młodostnym z Kulowa wukubłanske městno a přebytk w Bad Honnefje.  

Hač do dźensnišeho so Werner Osterbrink w předsydstwje komiteja za partnerstwa angažuje. Přeco zaso wabi za šansy, kiž zjednoćena Euopa skića, a za měrliwu a čiłu mjezsobnosć. A za Bad Honnef běše tež samozrozumliwa wěc, zo partnerskej měsće Kulowa – Tanvald w Čěskej a Lubomierz w Pólskej – do přećelskeje wuměny sobu zapřija. 

Ze spožčenjom čestneho měšćanstwa Wernerej Osterbrinkej připóznawa Kulow idealistiske skutkowanje muža, kotryž so z konkretnymi akcijemi wote wšeho spočatka za přewinjenje dźělenja Němskeje zasadźowaše a kiž je sej jako „wótc a motor“ partnerstwa mjez Kulowom a Bad Honnefom wulke zasłužby zdobył.